OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
§ 1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument stanowi Ogólne Warunki Sprzedaży ustalone przez Rotometal Sp. z.o.o z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 14.
2. W rozumieniu OWS przez:
a) „Sprzedającego” rozumie się Rotometal Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie,
b) „Kupującego” rozumie się przedsiębiorcę dokonującego zakupu towaru lub zamawiającego usługę u Sprzedającego.
3. Niniejsze OWS nie dotyczą sprzedaży konsumenckiej

§ 2
Przedmiot umowy i warunki zamówienia

1. Przedmiotem umowy są produkty wytworzone przez Rotometal Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie oraz wykonane przez Sprzedającego usługi na rzecz Kupującego.

 • Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży lub wykonania usługi przez Sprzedającego jest zamówienie złożone przez Kupującego poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@rotometal.pl.
 • Kupujący, każdorazowo przy składaniu zamówienia jest zobowiązany uwzględnić:
 • nazwę produktu oraz jego ilość,
 • parametry techniczne i jakościowe produktu (w przypadku produkcji towaru na specjalne zamówienie Klienta),
 • informację dotyczącą formy odbioru towaru – osobiście lub wysyłka,
 • w przypadku żądania wysyłki towaru na adres Kupującego, należy wskazać:
 • dokładny adres dostawy,
  czy towar ma zostać ubezpieczony, z tym zastrzeżeniem, że brak wskazania przez Kupującego żądania ubezpieczenia towaru oznacza, że nie będzie on ubezpieczony na czas transportu,
  wybór firmy transportowej, z tym zastrzeżeniem, że niewskazanie firmy transportowej skutkować będzie wyborem firmy transportowej przez Sprzedającego,
  żądanie niestandardowego opakowania towaru, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie koszty opakowania towaru ponad przyjęty przez Sprzedającego standard ponosi Kupujący. Pod pojęciem standardowego opakowania rozumie się opakowanie towaru w drewniane skrzynki, w przypadku większej ilości towaru skrzynki dodatkowo pakowane są na paletę.4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją warunków OWS.

  § 3
  Obowiązki Kupującego

  Kupujący ma obowiązek w okresie do 6 miesięcy poinformować Sprzedającego na adres biuro@rotometal.pl o konieczności zwrotu jego towaru (np. przesłanych wzorów). Po upływie 6 miesięcy Sprzedający ma prawo do ich zniszczenia bez konieczności dodatkowego informowania Kupującego o tym fakcie.

  § 4
  Obowiązki Sprzedawcy

  Do obowiązków Sprzedawcy należy:
  1) informowanie Kupującego o łącznym koszcie zamówienia,
  2) informowanie o stanie zamówienia, przy każdorazowym wezwaniu go przez Kupującego do udzielenia takiej informacji,
  3) wytworzenia produktów i wykonania usług wedle swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia.

  § 5
  Warunki płatności

  1. Kupujący, składając zamówienie, wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu oraz na przesłanie faktury VAT na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
  2. Termin płatności za zamówienie zostanie ustalony przez strony i wskazany w fakturze VAT.
  3. W przypadku opóźnienia w płatności faktury VAT, Sprzedający będzie uprawniony do żądania od Kupującego odsetek ustawowych za opóźnienie.
  4. W przypadku jeżeli Kupujący zalega z płatnościami za co najmniej dwie faktury VAT, Sprzedający po bezskutecznym wyznaczeniu 2 – tygodniowego terminu do uregulowania należności, ma prawo do wstrzymania wydania wyprodukowanego towaru lub produktów na których była wykonywana usługa Kupującemu do dnia zapłaty i przechowywania go na koszt Kupującego wedle zasad określonych w § 3 pkt 2 lub ma prawo odstąpić od umowy.

  § 6
  Dostawa

  1. Zasadą jest, że Kupujący dokonuje odbioru towaru z siedziby Sprzedającego na własny koszt i ryzyko. Wszelkie odstępstwa od powyższej zasady wymagają uwzględnienia w zamówieniu, które szczegółowo określa § 2 pkt 3.
  2. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, którakolwiek ze stron żądałaby zmiany terminu dostawy/wysyłki towaru, to może on nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej.
  3. Sprzedawca nie odpowiada za przekroczenie terminu dostawy towaru, w szczególności jeżeli nastąpiło ono nie z jego winy ale w związku z zaistnieniem nadzwyczajnych, niezawinionych okoliczności, np. siły wyższej, przerwy w ruchu zakładu w związku za awarią techniczną, której nie można było natychmiast usunąć, nieterminowym dostarczeniem materiałów, wzorów, narzędzi, do czego zobowiązany był Kupujący.
  4. Wydanie towaru następuję z chwilą wydania go przewoźnikowi. Wraz z wydaniem rzeczy Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

  § 7
  Rękojmia
  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy.

  § 8
  Gwarancje
  1. Sprzedający udziela 12- miesięcznej gwarancji, w tym na sleevy aluminiowe, pod warunkiem zachowania następujących parametrów pracy narzędzia:
  • Poziom ciśnienia sprężonego powietrza 6-8 Bar,
  • Objętość sprężonego powietrza powyżej 12 l/s.
  2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru towaru z przez Kupującego z siedziby Sprzedawcy lud od dnia przekazania przez Sprzedającego towaru firmie transportowej.
  3. Zgłoszenie Sprzedawcy towaru w ramach gwarancji następuję poprzez wiadomość e-mail na adres: biuro@rotometal.pl.
  4. Wraz ze zgłoszeniem towaru w ramach gwarancji, Kupujący jest zobowiązany do przesłania towaru do siedziby Sprzedawcy.
  5. Koszt transportu towaru zgłoszonego w ramach gwarancji ponosi Kupujący, w przypadku uznania gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się pokryć zwykłe koszty poniesione przez Kupującego
  w związku z dostarczeniem towaru do siedziby Sprzedawcy (koszty przesyłki pocztowej, koszty kuriera).
  6. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się wyłącznie do naprawy towaru lub wymiany na nowy towar. Wybór pomiędzy naprawą, a wymianą przysługuje wyłącznie Sprzedającemu.
  7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w przypadku gdy Kupujący:
  a) niewłaściwie eksploatuje towar,
  b) niewłaściwie instaluje towar,
  c) umieszcza towar w maszynie, która poprzez swoje nieprawidłowe działanie uszkadza go,
  d) powierza pracę na maszynie z użyciem zakupionego towaru swojemu pracownikowi, który poprzez swoje błędne działanie uszkadza towar,
  e) naprawia towar na własną rękę,
  8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wad towaru oraz za utracone z tego tytułu korzyści.
  9. Odpowiedzialność sprzedawcy ograniczona jest do rzeczywistej wartości towaru.

  § 9
  Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie zmiany OWS, jak również dodatkowe uzgodnienia, wymagają pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
  2. Strony zgodnie postanawiają, że obowiązującym prawem w zakresie rozstrzygania sporów w zakresie realizacji zamówienia będzie prawo polskie, natomiast właściwość miejscową sądu określa siedziba Rotometal Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.