Ogólne warunki współpracy

§ 1
Zakres obowiązywania

Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy Rotometal Sp.z.o.o  w Świebodzinie ul.Sobieskiego 14 zwaną dalej ZLECENIOBIORCĄ, a klientem zwanym w dalszej części ZLECENIODAWCĄ. Klient składający zamowienie oświadcza, że zapoznał się z poniższymi warunkami i je akceptuje.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług oraz sprzedaż produktów Rotometal przez ZLECNIOBIORCĘ na rzecz ZLECENIODAWCY.
2. Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot zlecenia będzie wykonywany w miejscu jego siedziby.
3. Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem Zleceniodawcy.

§ 3
Obowiązki Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy informacje i środki niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia, a w szczególności zgodnie z ustaleniami przy zleceniu: materiały do obróbki, narzędzia i wzory na własny koszt i ryzyko.
2. Zleceniodawca ma obowiązek informowania Zleceniobiorcy o terminie i sposobie przekazania materiałów, narzędzi, wzorów. Przekazanie to następuje do siedziby Zleceniobiorcy na koszt i ryzyko zleceniodawcy.
3. Jeżeli wyżej wymienione przedmioty powinny być ubezpieczone, to obowiązek ten spoczywa na Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca ma obowiązek odebrać w/w w pkt.2 przedmioty pozostałe po wykonaniu zlecenia, a najdalej w ciagu 1 miesiąca. W innym wypadku Zleceniobiorca ma prawo zmagazynować je na koszt Zleceniodawcy, a po upływie dalszych 6 miesięcy uprawniony jest do ich zniszczenia na koszt Zleceniodawcy, bez dodatkowego wezwania.

§ 4
Obowiązki Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania swoje jak i zaniechania osób, którym powierzył wykonanie na rzecz Zleceniodawcy poszczególnych czynności.
2. Zleceniobiorca jest obowiązany do informowania o stanie wykonania swoich zadań będących przedmiotem umowy po każdorazowym wezwaniu go do podania takiej informacji przez Zleceniodawcę.

§ 5
Ochrona tajemnicy

1. Zleceniobiorca, osoby go reprezentujące oraz osoby, którym powierzył do wykonania zlecenia, zobowiązane są do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Zleceniodawcy, a Zleceniodawca zobowiązany jest rownież do zachowania wszelkiej tajemnicy w związku z ewentualnymi informacjami, technologiami uzyskanymi w związku z wykonywaniem zlecenia.
2. Zobowiazanie obowiązuje od dnia zlecenia do upływu roku od daty jego rozwiązania lub wygaśnięcia.

§ 6
Warunki płatności

1. Za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę. Do kwoty doliczany zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Termin płatności zostanie ustalony w przez strony i wskazany w fakturze VAT, a w przypadku opóźnienia w płatności Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki ustawowe.
3. W przypadku jeżeli Zleceniodawca zalega z płatnościami za co najmniej dwie faktury rozliczeniowe, Zleceniobiorca po bezskutecznym wyznaczeniu mu 2 – tygodniowego terminu do uregulowania należności ma prawo do wstrzymania wydania wykonanego towaru do dnia zapłaty i przechowywania go na koszt Zleceniodawcy, a w przypadku innych niewykonanych jeszcze zleceń, ma prawo do żądania od Zleceniodawcy złożenia zabezpieczenia depozytowego ich płatności lub od umowy odstąpić -wszelkie koszty powstałe w związku z tą sytuacją ponosi Zleceniodawca.

§ 7
Zastrzeżenie własności i zabezpieczenia

1. Do momentu całkowitej zapłaty wszystkich dostarczonych towarów pozostają one własnością dostawcy.

§ 8
Dostawa

1. Termin wykonania zlecenia i dostawy towaru strony ustalają ściśle w umowie (zamówienie), w którym ściśle określają zakres zlecenia.
2. Jeżeli w trakcie realizacji, którakolwiek ze stron żądałaby zmiany terminu, to może on nastąpić każdorazowo za zgodą obu stron, potwierdzony na piśmie dla celów dowodowych.
3. Zleceniobiorca nie odpowiada za przekroczenie terminu, jeżeli nastąpiło to nie z jego winy, a w szczególności z nadzwyczajnych, niezawinionych okoliczności, np.siły wyższej, spowodowane przerwą w ruchu zakładu w związku za awarią techniczną, której nie można natychmiast usunąć, nieterminowym dostarczeniem materiałów, wzorów, narzędzi, do czego zobowiązany był Zleceniodawca.
4. Zleceniodawca sam dokonuje odbioru towaru z siedziby Zleceniobiorcy na własny koszt i ryzyko.
5. W przypadku umowy, że towar wykonany dostarczyć ma Zleceniobiorca do siedziby Zleceniodawcy, to wysyłka następuje na koszt, ryzyko i ubezpieczenie Zleceniodawcy. Drogę i środki transportu wskazuje Zleceniodawca. Wydanie towaru następuję z chwilą wydania go przewoźnikowi.

§ 9
Reklamacje

W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę wad wykonanego zlecenia, ma on obowiązek wyczerpania postępowania reklamacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1. Reklamacje z powodu oczywistych wad powinny zostać wniesione niezwłocznie w terminie do dwóch tygodni od otrzymania towaru. Należy umożliwić dostawcy kontrolę usterek na miejscu. Roszczenia za ukryte wady, które pomimo natychmiastowej i dokładnej kontroli przedmiotu umowy nie zostana znalezione, mogą być dochodzone wobec dostawcy, jeżeli reklamacja zostanie złożona u dostawcy nie później, niż w twerminie do 6 miesięcy od zakupu.
2.Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamacji całej dostawy, chyba że dostawca nie jest zainteresowany częściową dostawą.
3.Dostawca posiada w pierwszej kolejności prawo do poprawienia wadliwego towaru lub dostawy zastępczej. Przy spóźnionej lub nieudanej poprawie towaru lub dostawy zastępczej zleceniodawca ma prawo odwołać umowę lub domagać się obniżenia wynagrodzenia.
4. Dostawca odpowada za dostarczone przez siebie wadliwe materialy na tyle, o ile widoczne były one przy odpowiedniej kontroli przed ich zastosowaniem.

5. Wady możliwe do zauważenia po oględzinach towaru powinny być zgłoszone przewoźnikowi w momencie jego dostawy.

§ 10
Gwarancje

Gwarancje na sleevy aluminiowe

Na sleevy aluminiowe udzielamy 12 miesięcy  gwarancji od daty wysyłki.

Parametry pracy narzędzia:
1. Poziom ciśnienia sprężonego powietrza 6-8 Bar.
2. Objętość sprężonego powietrza powyżej 12 l/s.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Powyższe postanowienia dotyczące usług mają zastosowanie wprost do sprzedaży produktów. W przypadku, gdy dane postanowienie nie może być zastosowane wprost, należy stosować je odpowiednio.
2. W razie sporu dotyczącego danego zamówienia, strony umawiają się, że obowiązującym prawem w zakresie rozstrzygania sporu będzie prawo polskie, a spory będą rozpatrywane przed Sądami Polskimi właściwymi miejscowo dla siedziby Firmy Rotometal.